วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก (ตอนที่๑)

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก ก่อนจะพูดถึงพระไตรปิฎก ควรทำความเข้าใจกันก่อนว่า พระพุทธศาสนาคือ อะไร        พระพุทธศาสนา ก็คือค...

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก (ตอนที่๒)

ความสำคัญและการรักษาพระไตรปิฎก (ตอนที่๒) เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน งานรักษาพระพุทธศาสนาก็เริ่มทันที พระมหากัสสปเถระนั้นทราบ...

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองของนักวิชาการ

พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในมุมมองของนักวิชาการ ผมได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าคุณสุธีวรญาณให้เขียนบทความหรืออะไรก็ไ...

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557
พระวินัย( ตอนที่ ๑) : พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์อย่างไร ?

พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม ( ตอนที่ ๑) ความนำ : พระพุทธเจ้าทรงปกครองสงฆ์อย่างไร ?                    พระพุทธเจ้าทรงปกครอ...

พระวินัย ( ตอนที่ ๒) : ความมีคุณค่าและความเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมของพระวินัย

พระวินัย : กฎเกณฑ์และคุณค่าทางสังคม ( ตอนที่ ๒) ความมีคุณค่าและความเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมของพระวินัย          ถามว่า พระวินัยม...